Informace o zpracování osobních údajů

Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

se sídlem: Chomoutov 388, 783 35 Olomouc, Česká Republika

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. IČO 01911996 se sídlem Chomoutov 388, 783 35 Olomouc, Česká Republika (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Chomoutov 388, 783 35 Olomouc - Chomoutov
e-mail: info@desettisickroku.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nesplňuje podmínky proto, aby takové jmenování bylo nutné.

2.1. Ochrana osobních údajů registrovaného účastníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Registrovaný účastník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, obec trvalého bydliště, telefonní číslo, fotografie, věk, váha, výška, adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.3. Registrovaný/závodník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě.

2.4. Zpracováním osobních údajů registrovaného/účastníka může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

2.5. Řádně zaregistrovaný lokální koordinátor zapojeného města bude mít možnost zpracovávat osobní údaje účastníků přihlášených do výzvy v jím spravovaném městě.

2.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.7. Registrovaný účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

2.8. V případě, že by se registrovaný účastník domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života registrovaného účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

2.8.1. požádat poskytovatele o vysvětlení,

2.8.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

2.10. Požádá-li registrovaný účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat.

2.11 Evidence a zveřejňování Vašich sportovních výsledků, přičemž právním základem tohoto zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správců či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení;2.12 marketing, včetně zasílání obchodních sdělení některým ze správců či třetími osobami, přičemž právním základem tohoto zpracování je případné udělení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

2.13. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

2.14. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků dle čl. 2.1.2 budou zpracovávány bez konkrétního časového omezení, nejdéle však po dobu trvání oprávněného zájmu správce či třetí osoby dle čl. 3.

2.15. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu dle čl. 2.1.3 budou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.16. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

2.17. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

2.18. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci (a to v případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v každé zprávě obchodního sdělení zasílané správcem nebo napsáním zprávy elektronickou poštou na adresu správce info@desettisickroku.cz

Podmínky jsou platné dnem 12. 3. 2021

Generální partneři

Hlavní mediální partner

Hlavní partneři

Mediální partneři